Blog นี้สร้างมาเพื่อ เป็นสื่อกลางให้ผู้สนใจในการปฏิบัติ ได้มาศึษาหาความรู้ และ แนะนำสถานที่ปฏิบัติให้แก่ผู้สนใจ และ ช่วยนักปฏิบัติผู้กำลังหลงทาง ให้เจอทางออก และ เข้าถึงซึ่งความเป็นจริงของสภาวะ

4 กุมภาพันธ์ 2553

แนะนำสถานที่ปฏิบัตธรรม

ท่านใดสนใจปฏิบัติธรรม ที่วัดมหาธาตุ
สามารถเลือกสถานที่ปฏิบัติได้ 2 เเห่ง คือ


1. ศูนย์ศึกษาและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200 โทร. 02-223-6878

หรือ

2. วัดมหาธาตุ คณะ ๕ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.. ๐๒-๒๒๒-๔๙๘๑, ๐๘๙-๖๙๓-๘๖๐๐

ดู..กฎระเบียบในการเข้าปฏิบัติกรรมฐาน

ขอเชิญร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
ตามแนวสติปัฏฐาน ๔

ณ ศูนย์ศึกษาและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์


มี ๒ หลักสูตร
๑. หลักสูตรปกติ มีปฏิบัติทุกวันที่ ๘ - ๓๑ ของทุกเดือน

___________________________________-
        ตารางการปฏิบัติหลักสูตรปกติ
___________________________________
เวลา                  |      รายการปฏิบัติ
____________________________________
๐๔.๓๐–๐๕.๐๐....ตื่นนอน/ทำกิจส่วนตัว
____________________________________
๐๕.๐๐–๐๕.๓๐...สวดมนต์ทำวัตรเช้า
____________________________________
๐๕.๓๐–๐๗.๐๐...เดินจงกรม–นั่งสมาธิ
____________________________________
๐๗.๐๐–๐๘.๓๐...รับประทานอาหารเช้า/ทำกิจส่วนตัว
____________________________________
๐๘.๓๐–๑๑.๐๐...เดินจงกรม–นั่งสมาธิ
____________________________________
๑๑.๐๐–๑๒.๐๐...รับประทานอาหารกลางวัน
____________________________________
๑๒.๐๐–๑๓.๐๐...ทำกิจส่วนตัว
____________________________________
๑๓.๐๐–๑๔.๐๐...บรรยายธรรมเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
____________________________________
๑๔.๐๐–๑๖.๓๐...เดินจงกรม–นั่งสมาธิ/แผ่เมตตา
____________________________________
๑๖.๓๐–๑๘.๐๐...ดื่มน้ำปานะ/ทำกิจส่วนตัว
____________________________________
๑๘.๐๐–๑๘.๓๐...สวดมนต์ทำวัตรเย็น
____________________________________
๑๘.๓๐–๒๑.๐๐...ปฏิบัติธรรม/สอบอารมณ์รวม
____________________________________


๒. หลักสูตรพิเศษ มีปฏิบัติทุกวันที่ ๑-๗ ของทุกเดือน

วันที่ ๑ ของการปฏิบัติ

ตารางการปฏิบัติหลักสูตรพิเศษ
___________________________________
๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐....ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรม
___________________________________
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐....กล่าวเปิดอบรม, ปฐมนิเทศ, บวชเนกขัมมะ
___________________________________
๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐....เจ้าภาพกล่าวคำถวายอาหารและรับพร
___________________________________
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐....รับประทานอาหารกลางวันด้วยสติ
___________________________________
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐....ปฏิบัติตามอัธยาศัย
___________________________________
๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐....สมาทานกรรมฐานและเดินจงกรม/นั่งสมาธิ
___________________________________
๑๖.๓๐ – ๑๘.๐๐....ดื่มน้ำปานะ และปฏิบัติตามอัธยาศัย
___________________________________
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐....บรรยายธรรม
___________________________________
๑๙.๐๐ - ๒๑.๓๐....เดินจงกรม/นั่งสมาธิ
___________________________________


วันที่ ๒ – ๖ ของการปฏิบัติ

๐๓.๓๐ – ๐๔.๐๐....ตื่นนอน และทำภารกิจส่วนตัวด้วยสติ
___________________________________
๐๔.๐๐ - ๐๖.๓๐....เดินจงกรม/นั่งสมาธิ
___________________________________
๐๖.๓๐ – ๐๘.๐๐....รับประทานอาหารเช้าด้วยสติ
___________________________________
๐๘.๐๐ – ๑๐.๓๐....เดินจงกรม/นั่งสมาธิ
___________________________________
๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐....เจ้าภาพกล่าวคำถวายอาหารและรับพร
___________________________________
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐....รับประทานอาหารกลางวันด้วยสติ
___________________________________
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐....ปฏิบัติตามอัธยาศัย
___________________________________
๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐....เดินจงกรม/นั่งสมาธิ
___________________________________
๑๖.๓๐ – ๑๘.๐๐....ดื่มน้ำปานะ และพักตามอัธยาศัย
___________________________________
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐....บรรยายธรรม
___________________________________
๑๙.๐๐ – ๒๑.๓๐....เดินจงกรม/นั่งสมาธิ/(วันที่ ๓ และ วันที่ ๖ สอบอารมณ์)
___________________________________


วันที่ ๗ วันสุดท้ายของการปฏิบัติ
__________________________________
๐๓.๓๐ – ๐๔.๐๐....ตื่นนอน และทำภารกิจส่วนตัวด้วยสติ
___________________________________
๐๔.๐๐ - ๐๖.๓๐....เดินจงกรม/นั่งสมาธิ
___________________________________
๐๖.๓๐ – ๐๘.๐๐....รับประทานอาหารเช้าด้วยสติ
___________________________________
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐....เดินจงกรม/นั่งสมาธิ
___________________________________
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐....โยคีแสดงความคิดเห็น/กรอกแบบสอบถาม
___________________________________
๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ ....กิจกรรมไหว้พระในบ้าน
___________________________________
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐....รับประทานอาหารกลางวันด้วยสติ
___________________________________
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ ...ประธานโครงการมอบใบวิปัสสนาบัติและให้โอวาท
___________________________________
๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐....บรรยายธรรมพิเศษ ทอดผ้าป่า - ลาศีล ๘ และ สมาทานศีล ๕ ตัวแทนโยคีถ่ายทอดประสบการณ์
____________________________________
๑๕.๐๐....เก็บสัมภาระส่วนตัว และทำความสะอาดสถานที่
_____________________________________

==================================

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม