Blog นี้สร้างมาเพื่อ เป็นสื่อกลางให้ผู้สนใจในการปฏิบัติ ได้มาศึษาหาความรู้ และ แนะนำสถานที่ปฏิบัติให้แก่ผู้สนใจ และ ช่วยนักปฏิบัติผู้กำลังหลงทาง ให้เจอทางออก และ เข้าถึงซึ่งความเป็นจริงของสภาวะ

21 กุมภาพันธ์ 2553

สถานที่ปฏิบัตฺธรรม

ศูนย์กลางการศึกษาวิปัสสนาธุระพุทธวิหาร

ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ กระทรวงศึกษาธิการ
ประจำ จ.นครนายก ที่พักสงฆ์ ธรรมจักร

มูลนิธิพุทธวิหาร ๑๐๐/๑ หมู่ ๑ ต. ดงละคร
อ.เมือง จ.นครนายก ๒๖๐๐๐
โทร. ๐๓๗-๓๓๐๐๘๙
โทรสาร. ๐๓๗-๓๓๐๒๑๓
เว็บไซด์ http://www.buddhavihara.info/ ,

http://www.dmj80.org/

ดูภาพ โดยรวม ทั้งหมด





โดยพระปลัดชัชวาล ชินสโภ


รูปพระอาจารย์ชัชวาลกับพระอาจารย์
ดร.ภัททันตะอาสภะ ธัมมกัมมฐานาจาริยะ







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


คุณสมบัติของผู้สมัคร


1.อายุ 15 ปีขึ้นไป (ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ควรสมัครเข้าปฏิบัติในหลักสูตรสำหรับเด็กและเยาวชน)
2.มีรางกายสมบูรณ์ แข็งแรง ช่วยเหลือตัวเองได้
3.มีสุขภาพจิตปรกติ ไม่เป็นโรคประสาท โรคจิต ลมชัก ลมบ้าหมู หรือร่างทรง
4.ไม่ติดสิ่งเสพติดทุกชนิด
5.ปฏิบัติตามกฏระเบียนโดยเคร่งครัด

ระเบียบการรับสมัคร

1.เขียนจดหมายแสดงความจำนง ขอระเบียบการและใบสมัครพร้อมทั้งสอดซองเปล่าติดแสตมป์ 3 บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง ส่งถึงผู้อำนวยการศูนย์ฯ เลขที่ 100/1 หมู่1 ต.ดงละคร อ.เมือง จ. นครนายก 26000 (หรือขอรับระเบียบการ และใบสมัครตนเอง)

2.หากนักปฏิบัติยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องได้รับอนุญาติจากมารดา บิดา สามี หรือผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์ อักษรในใบสมัคร

3.ยื่นใบสมัครพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาฃนเป็นหลักฐาน ในวันรับสมัคร เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลหากท่านมีคุณสมบัติตามที่ศูนย์ตามที่ศูนย์กำหนดท่านจะได้รับใบตอบรับไว้เป็นหลักฐานในการลงทะเบียน

4.ผู้ที่สมัครแล้วมาไม่ได้ กรุณาแจ้งให้ศูนย์ทราบก่อนวันเข้าปฏิบัติอย่างน้อย 7 วันเพื่อศูนย์จะได้แจ้งให้ผู้ที่เป็นสำรองได้เข้าปฏิบัติแทน

5.ผู้สมัครและผู้เข้าปฏิบัติต้องเป็นคนเดียวกัน


การเตรียมตัวเตรียมใจ

ไม่นำภารกิจไปด้วย ตัดความกังวลในทุกๆ เรื่อง
จะละทิ้งยศศักดิ์ ฐานะ ตำแหน่งไว้ที่บ้าน
จะตั้งใจปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ

การเตรียมของใช้

เตรียมชุดขาวแบบและสีสุภาพ เป็ฯกางเกงขายาว กระโปรงขาวครึ่งน่อง หรือซิ่น
เตรียมของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน หวี
ยาประจำตัวที่จำเป็น

หลักการเจริญวิปัสสนา

หลักการเจริญวิปัสสนาของพุทธวิหาร ใช้แนวปฏิบัติ สติปัฏฐาน ๔ ทำให้มรรคเกิด ซึ่งได้รับถ่ายทอดวิธีการปฏิบัติ จากพระวิปัสสนาจารย์ รุ่นต่อรุ่นโดยไม่มีขาดสาย โดยมีอารมณ์หลักคือ พอง (หนอ) - ยุบ (หนอ )


ต า ร า ง ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม

ตารางปฏิบัติธรรมหลักสูตรพัฒนาจิตให้เป็นอริยะ (โยคี ๑๕ วัน) และโครงการพัฒนาสู่อริยสงฆ์ (ภิกษุสงฆ์ สามเณร ๒๐ วัน)

โดยมีการเตรียมความพร้อม ๔ วัน

______________________________
วันเวลา           |       รายละเอียด
______________________________
๑๙:๐๐-๑๒:๐๐ น....รายงานตัว เขียนใบสมัคร
________________________________
๑๓:๓๐-๑๔:๓๐ น....ปฐมนิเทศ
________________________________
๑๔:๓๐-๑๕:๐๐ น....สมาทานอัฏฐศีล
________________________________
๑๕:๐๐-๑๕:๓๐ น....แนะนำการนั่งเบื้องต้น
________________________________
๑๕:๓๐-๑๖:๐๐ น....แนะนำการเดินเบื้องต้น
________________________________
๑๖:๐๐-๑๗:๐๐ น....สอนเดินจงกรม และนั่งสมาธิ
________________________________
๑๗:๐๐-๑๗:๒๐ น....ดื่มน้ำปานะ
________________________________
๑๗:๓๐-๑๘:๓๐ น...พักทำกิจส่วนตัว
________________________________
๑๘:๓๐-๒๒:๐๐ น....ฟังธรรมบรรยายเรื่อง "ศีล"
_________________________________
๒๓:๓๐-๔:๐๐ น....ตื่นนอนและทำกิจส่วนตัว
__________________________________
๔:๐๐ -๕:๐๐ น....เดินจงกรมและนั่งสมาธิอย่างละ 30 นาที
___________________________________
๕:๐๐ -๖:๐๐ น...เดินจงกรมและนั่งสมาธิอย่างละ 30 นาที
___________________________________
๖:๐๐ -๖:๓๐ น...ถามการกำหนด พองยุบ การกำหนดเสียง กำหนดได้ทันหรือไม่
___________________________________
๖:๓๐-๗:๐๐ น....สอนอิริยาบทย่อย (การเหยียดคู้)
___________________________________
๗:๐๐ -๘:๓๐ น...พักรับประทานอาหารเช้า และทำกิจส่วนตัว
___________________________________
๘:๓๐ -๙:๓๐ น....เดินจงกรมและนั่งสมาธิอย่างละ 30 นาที
___________________________________
๙:๓๐-๑๐:๓๐ น...เดินจงกรมและนั่งสมาธิอย่างละ 30 นาที
___________________________________
๑๐:๓๐-๑๑:๐๐น...ถามการกำหนด และสอนอิริยาบทย่อย (การเก็บมือ)
____________________________________
๑๑:๐๐-๑๒:๐๐ น...พักรับประทานอาหารเพล
____________________________________
๑๒:๐๐-๑๓:๐๐ น...พักทำกิจส่วนตัว
____________________________________

=============================

2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ23.6.53

    ไปทำบุญกับสำนักศึกษาวิปัสสนาธุระ พุทธวิหาร ครั้งหลังสุดนี้ ศาลาต้นไม้ดูสว่างไสวน่าปฏิบัตธรรมมากค่ะ ดูกว้างขวาง ใหญ่โต สถานที่รอบๆศาลาต้นไม้ก็ปรับปรุงดูสะอาดตามากขึ้น ห้องปฏิบัติธรรมหญิงก็สร้างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทางเข้าวัดก็มีต้นไม้ปกคลุมทั้งสองข้างทาง
    ดีใจมากค่ะ...ที่สำนักฯปฏิบัติธรรมแห่งนี้ได้รับการปรับปรุงดีขึ้นทุกวันๆๆ จนดูกว้างขวางใหญ่โต สะอาด เรียบร้อย สมกับเป็นที่ให้ผู้ที่ต้องการมาปฏิบัติธรรมได้พบกับความหลุดพ้นจากทุกข์

    ตอบลบ
  2. ต้องเสียค่าใข้จ่ายอะไรไหมคะ อยากไปคะ แต่แฟนไม่เห็นด่วย ต้องพูดอย่างไรดีคะ

    ตอบลบ

บทความที่ได้รับความนิยม