Blog นี้สร้างมาเพื่อ เป็นสื่อกลางให้ผู้สนใจในการปฏิบัติ ได้มาศึษาหาความรู้ และ แนะนำสถานที่ปฏิบัติให้แก่ผู้สนใจ และ ช่วยนักปฏิบัติผู้กำลังหลงทาง ให้เจอทางออก และ เข้าถึงซึ่งความเป็นจริงของสภาวะ

4 กุมภาพันธ์ 2553

..ประวัติหลวงปู่ทอง
ครั้งในสมัยเป็นสามเณรได้ติดตามอุปัฏฐาก ครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย อย่างใกล้ชิด และได้ติดตามไปในการสร้างวัดบูรณปฏิสังขรณ์เจดีย์สถานในที่ต่างๆ และทั้งร่วมสร้างถนนขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่พ.ศ. ๒๕๐๐-๒๕๐๓ ได้เดินทางไปศึกษาภาษาบาลี และพระไตรปิฎก ณ วัดพญาจีจองไต้ (เช้าทัดจี) และเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกับ ท่านมหาสีสยาดอ ณ วัดสาสนยิสสา กรุงย่างกุ้ง ประเทศสหภาพพม่าพ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นผู้แทนพระสงฆ์ไทยเข้าร่วมประชุมสโมสรสันติบาตศาสนาสากลทั่วโลก ซึ่งมีผู้นำจากศาสนาต่างๆ เช่น ท่านทะไลลามะ (Dalai Lama) เป็นต้น มาร่วมประชุมเพื่อสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ ทัศนคติ เพื่อความสามัคคีธรรมที่จะสร้างสรรค์สันติภาพของโลก ที่เมืองหลวงของประเทศเม็กซิโก


ลำดับงานปกครองคณะสงฆ์

พ.ศ. ๒๔๙๑-๒๕๓๑ เป็นเจ้าอาวาสวัดเมืองมาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๔๓๑-๒๕๓๔ เป็นเจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๓๔-ปัจจุบัน เป็นเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๑๑-ปัจจุบัน เป็นเจ้าคณะอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ประวัติและปฏิปทา

พระธรรมมังคลาจารย์
(หลวงพ่อทอง สิริมงฺคโล)


วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

พระธรรมมังคลาจารย์ ฉายา สิริมงฺคโล สิริอายุ ๘๖ พรรษา ๖๕ (เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่, เจ้าคณะอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าพระวิปัสสนาจารย์หนเหนือ กองการวิปัสสนาธุระ


สถานะเดิม

ชื่อ ทอง นามสกุล พรหมเสน เกิดเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๖ ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีกุน ณ ตำบลบ้านแอ่น อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่


บิดาชื่อ นายทา พรหมเสน, มารดาชื่อ นางแต้ม พรหมเสน, คุณปู่ชื่อ ขุนต่างใจ เป็นบุตรของพระยาพิพิธเสนา (ชื่น) ทหารรักษาพระองค์ เป็นชาวอำเภอศรีมโหสถ (โคกปีบ) จังหวัดปราจีนบุรี ขุนต่างใจเป็นนายท้ายเรือพระที่นั่งในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ครั้งเสด็จฯ ประพาสภาคพายัพ, คุณย่าชื่อ จันตา เป็นชาวบ้านนาแก่ง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่


การบรรพชาและอุปสมบท

บรรพชา เมื่อวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๒ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๗ (อายุ ๑๑ ปี) ณ วัดนาแก่ง ตำบลบ้านแอ่น อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระชัยวงศ์ เป็นพระอุปัชฌาย์


ครั้งในสมัยเป็นสามเณรได้ติดตามอุปัฏฐาก ครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย อย่างใกล้ชิด และได้ติดตามไปในการสร้างวัดบูรณปฏิสังขรณ์เจดีย์สถานในที่ต่างๆ และทั้งร่วมสร้างถนนขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่

อุปสมบท เมื่อวันขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๓ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๗ ณ วัดบ้านแอ่น อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระครูคัมภีรธรรม พฺรหฺมปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดพระชัยเกียรติ เป็นพระอุปัชฌาย์, พระอธิการญาณรังษี วัดหัวทราย เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระมหาจันทร์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษาเบื้องต้นและพระปริยัติธรรม

พ.ศ. ๒๔๗๗ จบการศึกษาชั้นประถมปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านแอ่น อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๔๘๕ สอบได้นักธรรมตรี สำนักเรียนวัดนาแก่ง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่


พ.ศ. ๒๔๘๖ สอบได้นักธรรมโท สำนักเรียนวัดชัยพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


พ.ศ. ๒๔๘๗ สอบได้นักธรรมเอก สำนักเรียนวัดพันอ้น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


พ.ศ. ๒๕๐๐-๒๕๐๓ ได้เดินทางไปศึกษาภาษาบาลี และพระไตรปิฎก ณ วัดพญาจีจองไต้ (เช้าทัดจี) และเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกับ ท่านมหาสีสยาดอ ณ วัดสาสนยิสสา กรุงย่างกุ้ง ประเทศสหภาพพม่า


สมณศักดิ์

- พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็นพระปลัดฐานานุกรม ของ พระครูคัมภีรธรรมเจ้าคณะอำเภอฮอด

- พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็นพระครูสัญญาบัตร ที่พระครูพิพัฒน์คณาภิบาล

- พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสุพรหมยานเถร วิ.

- พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชพรหมาจารย์ วิ.


- พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสิทธาจารย์ วิ.


- เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมมังคลาจารย์ วิ.


งานการศึกษา

- พ.ศ. ๒๕๑๒ จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรมและบาลี และ พระอภิธรรม ณ วัดเมืองมาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


- พ.ศ. ๒๕๑๕ จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรมและบาลี และ พระอภิธรรม ณ วัดอินทาราม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


- พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็นประธานดำเนินการตรวจชำระและจัดพิมพ์พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับอักษรล้านนา


- พ.ศ. ๒๕๓๑ จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรมและบาลี พระอภิธรรม และ ภาษาล้านนา ณ วัดร่ำเปิง(ตโปทาราม) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


- พ.ศ. ๒๕๓๔ จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรมและบาลี พระอภิธรรม แลโรงเรียน พุทธศาสนาวันอาทิตย์ ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียใหม่


- พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นประธานดำเนินการตรวจชำระและจัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับแปลภาษาล้านนาอักษรล้านนา


งานปกครอง

-พ.ศ. ๒๔๙๑ - ๒๕๓๑ เป็นเจ้าอาวาสวัดเมืองมาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


-พ.ศ. ๒๔๓๑ - ๒๕๓๔ เป็นเจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

-พ.ศ. ๒๕๓๔ - ปัจจุบัน เป็นเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่


ลำดับงานปกครองคณะสงฆ์

พ.ศ. ๒๔๙๑-๒๕๓๑ เป็นเจ้าอาวาสวัดเมืองมาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๔๓๑-๒๕๓๔ เป็นเจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๓๔-ปัจจุบัน เป็นเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๑๑-ปัจจุบัน เป็นเจ้าคณะอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่


งานด้านการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๒ จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรมและบาลี และพระอภิธรรม ณ วัดเมืองมาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


พ.ศ. ๒๕๑๕ จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรมและบาลี และพระอภิธรรม ณ วัดอินทาราม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็นประธานดำเนินการตรวจชำระและจัดพิมพ์พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับอักษรล้านนา


พ.ศ. ๒๕๓๑ จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรมและบาลี พระอภิธรรม และภาษาล้านนา ณ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


พ.ศ. ๒๕๓๔ จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรมและบาลี พระอภิธรรม และโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่


พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นประธานดำเนินการตรวจชำระและจัดพิมพ์พระไตรปิฎก ฉบับแปลภาษาล้านนาอักษรล้านนา


ผลงานและเกียรติคุณดีเด่น

 
พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้รับแต่งตั้งสมณศักดิ์จากสังฆสภารามัญมหานิกาย ประเทศศรีลังกา เป็นพระสาสนโสภณบวรวิปัสสนากรรมฐานาจารย์

พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้รับการยกย่องจาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (วาสน์ วาสโน) ว่าเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประเภทส่งเสริมผู้ปฏิบัติธรรมในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นประธานอำนวยการจัดพิมพ์พระไตรปิฎก ฉบับภาษาล้านนา

พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้รับโล่เกียรติคุณผู้มีผลงานดีเด่น ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น สาขามนุษยศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๑ จากศูนย์วัฒนธรรม วิทยาลัยครูเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นผู้แทนพระสงฆ์ไทยเข้าร่วมประชุมสโมสรสันติบาตศาสนาสากลทั่วโลก ซึ่งมีผู้นำจากศาสนาต่างๆ เช่น ท่านทะไลลามะ (Dalai Lama) เป็นต้น มาร่วมประชุมเพื่อสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ ทัศนคติ เพื่อความสามัคคีธรรมที่จะสร้างสรรค์สันติภาพของโลก ที่เมืองหลวงของประเทศเม็กซิโก

พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้รับการแต่งตั้งสมณศักดิ์จากสังฆสภาสยามนิกาย ประเทศศรีลังกา ให้เป็นพระสาสนโสภณบวรวิปัสสนากรรมฐานาจารย์

พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้รับรางวัลครูบาศรีวิชัย ในงานรำลึกพระครูบาศรีวิชัย ครบรอบ ๑๑๒ปี ท่านเจ้าคุณอาจารย์ได้รับเลือกให้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นทั้งนักบุญและนักพัฒนาแห่งล้านนาไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๓

พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับเกียรติบัติจากคณะสงฆ์ จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านการปกครอง เนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๕

พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิชาเอกพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ ในวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับเกียรติบัติจากคณะสงฆ์ จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านสาธารณูปการ เนื่องในวันมาฆบูชา

พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับถวายเกียรติบัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการดำเนินงานให้วัดเป็นอุทยานการศึกษา เพื่อเฉลิมฉลอง ๗๐๐ ปี เมืองเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้รับพระราชทานโล่และเข็มเกียรติคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในด้านอนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น ด้านภาษาและวรรณกรรมของไทย

พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นประธานอำนวยการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับ ภาษาบาลีล้านนา

พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้รับพัดยศวัดพัฒนาดีเด่น พร้อมด้วยใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลจำนวน ๑ แสนบาท จาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นผู้แทนของคณะสงฆ์แห่งประเทศไทย เดินทางไปร่วมประชุมเพื่อศาสนสัมพันธ์แห่งโลก ณ ประเทศอิตาลี ซึ่งมีผู้แทนทางศาสนาจาก ๕ ทวีป ๓๔ ประเทศ มาร่วมประชุมกันเพื่อแสวงหาแนวทางที่จะสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลก ในระหว่างวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน-๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ และในการประชุมฯ ครั้งนี้ ท่านเจ้าคุณอาจารย์ได้แลกเปลี่ยนทัศนะในการสร้างสันติภาพของโลก กับสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์นพอลที่ ๒ ประมุขแห่งคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก ณ มหาวิทยาลัยคอปปิโน นครวาติกัน กรุงโรม ประเทศอิตาลี

พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นองค์ประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมธาตุเจ้าศรีจอมทอง วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เสด็จสู่เมืองเชียงใหม่ ในงานพิธีทักษิณานุประทานสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ และในวโรกาสอันเป็นมหามงคลนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จฯ สรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าศรีจอมทอง เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๙ องค์พระธาตุเจดีย์ภายในพระอุโบสถ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จ.เชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับถวายตาลปัตรและย่ามของสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะได้นำมาถวายแด่ท่านเจ้าคุณอาจารย์ ซึ่งเป็นพระราชาคณะที่เกิดร่วมปีประสูติ ในวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วิหารหลวง วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับอาราธนาจากกลุ่มโฟโคลาเร่ โดยมีคุณเคียร่า ลูบิค เป็นประธาน ให้ไปบรรยายธรรมและสอนการปฏิบัติแก่สมาชิกกลุ่มโฟโคลาเร่ ที่ประเทศอิตาลี ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ พร้อมทั้งได้เข้าเฝ้าแลกเปลี่ยนทัศนะกับสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์นพอลที่ ๒ ประมุขแห่งคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก ณ โบสถ์เซ็นปีเตอร์ ประเทศอิตาลี เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับโล่เกียรติคุณจากยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านการเผยแผ่วิปัสสนากรรมฐาน เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๘ ปี ของยุวพุทธิกสมาคมฯ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑

พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นองค์ประธานในพิธีสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าศรีจอมทอง วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ และเป็นองค์ประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมธาตุเจ้าศรีจอมทองแห่รอบเมืองจอมทอง เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เนื่องในโอกาสที่อำเภอจอมทองได้รับประกาศจัดตั้งเป็นอำเภอครบ ๑๐๐ ปี

พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากชมรมผู้สูงอายุอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นองค์ประธานอุปถัมภ์การก่อสร้างอาคารชมรมผู้สูงอายุอำเภอจอมทองจนประสบความสำเร็จ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒


งานด้านเผยแผ่วิปัสสนาธุระ

เมื่อเข้าฝึกวิปัสสนากรรมฐานจากสำนักวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร และสำนักมหาสีสยาดอ สาสนยิสสา กรุงย่างกุ้ง ประเทศสหภาพพม่า แล้วได้กลับมาเปิดสำนักวิปัสสนากรรมฐาน ดำเนินการสอนตลอดมา

ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าพระวิปัสสนาจารย์หนเหนือกองการวิปัสสนาธุระ และได้ขยายสำนักสาขาปฏิบัติอีกหลายสำนัก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ


 มีดังต่อไปนี้

ในประเทศ - สำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดเมืองมาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


- สำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

- สำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

- สำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดถ้ำตอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

- สำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดถ้ำหม้อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

- สำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดปัญญาวุธาราม(สันกู่) อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

- สำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดถ้ำบัวตอง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

- สำนักวิปัสสนากรรมฐานพระเทพสิทธาจารย์ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

- สำนักวิปัสสนากรรมฐานปฏิบัติธรรมล้านนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

- สำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดพระเกิ๊ด อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

- สำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดพระธาตุดอยเกิ้ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

- สำนักวิปัสสนากรรมฐานสมเด็จสุญญตวิโมกข์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

- สำนักวิปัสสนากรรมฐานพระเทพสิทธาจารย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

- สำนักวิปัสสนากรรมฐานพระธาตุเขาเขียว อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

- สำนักวิปัสสนากรรมฐานห้วยน้ำดิบ อำเภอป้าโฮ่ง จังหวัดลำพูน

- สำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดธัมมิกราช อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

- สำนักวิปัสสนากรรมฐานป่าสักคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

- สำนักวิปัสสนากรรมฐานธรรมจักร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

- สำนักวิปัสสนากรรมฐานสุพรหมยาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ต่างประเทศ
ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นต้นมา ได้เดินทางไปเผยแผ่การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ทั้งในภาคพื้นยุโรป

และอเมริกา มีประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมันนี สวิสเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ อิตาลี
อเมริกา และเม็กซิโก

และในปี พ.ศ. ๒๕๓๖
สร้างวัดพุทธปิยวนาราม
เมืองแฟรงเฟริท ประเทศเยอรมันนี
======================

2 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ9.7.53

  กราบหลวงปู่ด้วยความศรัทธา

  ตอบลบ
 2. อนุโมทนาบุญด้วยนะครับ กระผมขอฝากเว็บหนึ่งในสาขา
  ของหลวงปู่ทอง วัดพระธาตุธัมมิกราช จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  ไว้ด้วยนะครับ

  http://dhammikarach.com/#module=home

  ตอบลบ

บทความที่ได้รับความนิยม