Blog นี้สร้างมาเพื่อ เป็นสื่อกลางให้ผู้สนใจในการปฏิบัติ ได้มาศึษาหาความรู้ และ แนะนำสถานที่ปฏิบัติให้แก่ผู้สนใจ และ ช่วยนักปฏิบัติผู้กำลังหลงทาง ให้เจอทางออก และ เข้าถึงซึ่งความเป็นจริงของสภาวะ

11 มีนาคม 2553

ประวัติพระครูศาสนกิจวิมล

สำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดหนองเชียงทูน
บ้านหนองเชียงทูน ตำบลหนองเชียงทูน
อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๗๐โทรศัพท์ (๐๔๕) ๖๙๗-๑๕๔(๐๘๐)-๑๕๐-๐๐๑๙
ประวัติพระครูศาสนกิจวิมล
นามเดิม หนูพันธ์ ขาวสะอาด เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๗ ตรงกับวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือนยี่ ปีจอ ที่บ้านหนองเชียงทูน ต.หนองเชียงทูน อ.ขุขันธ์ (ปัจจุบัน อ.ปรางค์กู่) จ.ศรีสะเกษ

บรรพชา
เมื่ออายุ ๑๖ ปี วันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๔๙๓ ตรงกับวันแรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๔ ปีขาล ที่วัดโพนยาง ต.บุสูง อ.เมือง (ปัจจุบัน อ.วังหิน) จ. ศรีสะเกษ พระครูปัญญา สิริวัฒน์ เป็นพระอุปัชฌาย์

อุปสมบท
เมื่ออายุ ๒๐ ปี วันจันทร์ที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ ตรงกับวันขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๔ ปีมะเมีย ที่วัดกระต่ำ ต.กล้วยกว้าง อ.อุทุมพรพิสัย (ปัจจุบัน อ.ห้วยทับทัน) จ.ศรีสะเกษ พระครูอุทุมพรพัฒโนดม วัดสำโรงใหญ่ เป็นพระอุปัชฌาย์ให้ฉายาว่า อิสฺสโร

ลำดับการจำพรรษาและเหตุการณ์สำคัญของพระครูศาสนกิจวิมล

พ.ศ. ๒๔๙๓ – ๒๔๙๔ อายุ ๑๖ ปี บรรพชาเป็นสามเณรเรียนท่อง ๗ ตำนาน ดูแลวัดรับใช้พระภิกษุ เป็นเวลา ๒ ปี


พ.ศ. ๒๔๙๕ เรียนนักธรรมชั้นตรี ณ วัดทุ่งชัย ต.ทุ่งชัย อ. อุทุมพรพิสัย จ. ศรีสะเกษ และสอบนักธรรมชั้นตรีได้ในปีนี้


พ.ศ.๒๔๙๖ โยมบิดา คือพ่อจันดี ขาวสะอาด ถึงแก่กรรม จึงกลับมาร่วมบำเพ็ญกุศล และอยู่ประจำ ณ วัดหนองเชียงทูน

พ.ศ.๒๔๙๗ – ๒๕๐๐ อายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ อุปสมบทเป็นพระภิกษุและอยู่จำพรรษาที่ ๑ – ๔ ที่วัดหนองเชียงทูน พรรษาที่ ๓ ไปเที่ยวหาสำนักเรียนและทัศนศึกษา จ.ลพบุรี และจ.นครสวรรค์ นับเป็นครั้งแรกที่เดินทางออกนอก จ.ศรีสะเกษ


พ.ศ.๒๕๐๑ พรรษาที่๕ เรียนนักธรรมชั้นโท และบาลีไวยากรณ์ ณ วัดราษฎร์สามัคคี บ้านหนองหอย ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ได้ศึกษาจารีตธรรมเนียมสงฆ์จากพระครูพนมเจตยานุรักษ์ (จูม) เจ้าคณะอำเภอธาตุพนม และพระธรรมราชานุวัตร (แก้ว) เจ้าคณะจังหวัดนครพนม และสอบนักธรรมชั้นโทได้ในปีนี้ (จาริกด้วยเท้าจาก อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ไป อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ใช้เวลาหลายวัน พักบิณฑบาต ฉันเป็นระยะในระหว่างเส้นทาง)


พ.ศ.๒๕๐๒ พรรษาที่ ๖ วัดกลางขุขันธ์ ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ กับพระครูโสภิตธรรมขันธ์ (เอี้ยง) เจ้าคณะอำเภอขุขันธ์ เพื่อเรียนนักธรรมชั้นเอก และภาษาบาลี


พ.ศ.๒๕๐๓ – ๒๕๐๔ พรรษาที่ ๗ – ๘ ณ วัดหนองเชียงทูน ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส


พ.ศ.๒๕๐๕ พรรษาที่ ๙ วัดสระกำแพงใหญ่ ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ได้ศึกษารับใช้อยู่กับพระมงคลวุฒ (หลวงปู่เครื่อง สุภทฺโท) เรียนนักธรรมชั้นเอก และสอบได้ในปีนี้

พ.ศ.๒๕๐๖ พรรษาที่ ๑๐ วัดพิมาย บ้านพิมาย ต.พิมาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ โดยได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการ พระครูวิกรมธรรมโสภินท์ (อินทร์ สีลสํวโร ป.ธ.๕) เจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่


พ.ศ.๒๕๐๗ พรรษาที่ ๑๑ วัดธรรมนิมิต อ.เมือง จ.ชลบุรี ศึกษาวิปัสสนากรรมฐานกับพระอาจารย์ฮั้ว


พ.ศ.๒๕๐๘ – ๒๕๐๙ พรรษาที่ ๑๒ – ๑๓ สำนักวิปัสสนาวิเวกอาศรม อ.เมือง จ.ชลบุรี ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกับหลวงพ่อภัททันตะอาสภมหาเถระเป็นเวลา ๖ เดือน ได้ฟังเทศน์ลำดับญาณและได้รับถ่ายทอดวิชาครูสอนกรรมฐาน ได้ทำหน้าที่ธรรมบริกรช่วยสำนัก ช่วยอาจารย์ เป็นเวลา ๒ ปี


พ.ศ.๒๕๑๐ – ๒๕๓๔ พรรษาที่ ๑๔ – ๓๘ วัดหนองเชียงทูน  พ.ศ.๒๕๑๐ ๒๕๑๑ ได้เฝ้าดูแลอุปัฏฐากหลวงพ่อภัททันตะขณะอาพาธหลายโรงพยาบาล คือโรงพยาบาลสงฆ์ โรงพยาบาลยาสูบ โรงพยาบาลวชิระ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลศิริราช เป็นเวลาต่อเนื่องกันหลายเดือน

พ.ศ. ๒๕๑๒ เปิดสอนนักธรรม และธรรมศึกษา ณ วัดหนองเชียงทูน


พ.ศ.๒๕๓๕ พรรษาที่ ๓๙ วัดถ้ำเขาชะอางค์โอน อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี บำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานภายในถ้ำเป็นเวลาต่อเนื่องกัน ๔ เดือน


พ.ศ.๒๕๓๖ – ๒๕๔๒ พรรษาที่ ๔๐ – ๔๖ วัดหนองเชียงทูน

พ.ศ.๒๕๔๓ พรรษาที่ ๔๗ ศูนย์กลางคณะสงฆ์ภาค ๑๐ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี


พ.ศ.๒๕๔๔ – ๒๕๕๓ พรรษาที่ ๔๘ – ๕๗ วัดหนองเชียงทูน พ.ศ.๒๕๓๗ – ๒๕๕๑ ได้รับอาราธนาไปเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ดูแลฝึกอบรมนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์

พ.ศ.๒๕๔๘ เปิดสอนวิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดหนองเชียงทูน เป็นผู้ริเริ่มจัดงานปริวาสกรรมและปฏิบัติธรรม ณ วัดหนองเชียงทูน ต่อเนื่องกัน คือ ใน พ.ศ.๒๕๑๑ – ๒๕๑๓ , พ.ศ.๒๕๑๗ – ๒๕๑๘ และพ.ศ.๒๕๒๓ – ๒๕๒๕ และอีกหลายปีต่อมา

พร้อมทั้งได้บริจาคตั้งกองทุนหมุนเวียนงานปริวาสกรรมของคณะสงฆ์ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท     เป็นผู้ริเริ่มตั้งทุนนิธิ ต.หนองเชียงทูน เพื่ออนุเคราะห์
๑.     วัดในเขต ต.หนองเชียงทูน จำนวน ๑๒ วัด สามารถกู้ยืมเป็นทุนสำรองจ่ายในงานของวัดนั้น ๆ และนำส่งคืนเมื่อเสร็จงานแล้ว
๒.   พระภิกษุสามเณรอาพาธ รูปละ ๒,๐๐๐ บาท มรณภาพ รูปละ ๕,๐๐๐ บาท......................................

8 ความคิดเห็น:

 1. jenie18.4.53

  อนุโมทนาด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ22.8.53

  อนุโมทนาเจ้าค่ะ..อภิญญาณี

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ20.1.54

  ขอรับธรรมะด้วยนะค่ะ
  ปิยนุช สมหวัง (บี)
  101 ม.6 ต.หนองตะครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170
  อโณชา ทิพย์อักษร ( อ๋อ ) 142 ม.6 ต.หนองตะครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170
  วีรยา โคกทอง (เมย์)
  141 ม.6 ต.หนองตะครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170
  ดวงดาว มณีธรรม ( ปู )
  54 ม.6 ต.หนองตะครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ5.4.54

  อนุโมทนาค่ะ

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ26.5.54

  ขออนุโมทนาค่ะ สุภาภรณ์ คำล้วน

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ29.7.54

  อนุโมทนาบุญด้วย ค่ะ

  มณีวรรณ

  ตอบลบ
 7. อนุโมทนาสาธุครับ

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ11.1.55

  อนุโมธนาสาธุค่ะ

  ตอบลบ

บทความที่ได้รับความนิยม